Om deze website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Door verder te gaan op deze website ga je hiermee akkoord. Lees het privacystatement.

Vlielandse duinen - Foto door: Ank Harms

Algemene huurvoorwaarden vakantieverblijven zomer zon & zilte zee

Artikel 1: Inhoud overeenkomst

1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder ter beschikking een vakantieverblijf voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2. De huurder heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat medehuurders en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

3. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen in overleg met huurder.

Artikel 2: Betaling

1. De huurder dient de betalingen in Euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag (tenzij anders overeengekomen), is hij gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 3: Annulering

1. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt: 25% van het huurbedrag bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode. 50% van het huurbedrag bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode. 75% van het huurbedrag bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de huurperiode. 100 % van het huurbedrag bij annulering korter dan 2 weken voor de aanvang van de huurperiode.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte hiervan.

3. De huurder wordt geadviseerd om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

4. Annulering door verhuurder; indien verhuurder om welke reden dan ook genoodzaakt is een gemaakte reservering te annuleren wordt volledig betaalde huursom incl. borg aan de huurder teruggestort. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ieder andere geleden schade met betrekking tot annulering door verhuurder.

Artikel 4: Gebruik door derden Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen. Bij overschrijding van het genoemde aantal personen verlangt verhuurder onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst, zonder teruggave van huurpenningen.

Artikel 5: Voortijdig vertrek van de huurder De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: indien de huurder, medehuurder of derde(n) overlast veroorzaakt door het maken van muziek of lawaai aan andere bewoners van het pand of omwonenden. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 7: Huisdieren Het toelaten van huisdieren is niet toegestaan.

Artikel 8: Het is niet toegestaan de bedden zonder lakens en/of slopen te beslapen. Het is niet toegestaan in de appartementen te roken. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst

Artikel 9: Borg

1. Huurder is verplicht tot het betalen van een borg ter hoogte van € 100,00. De huurder is verantwoordelijk voor controle van de inventarislijst. Indien zaken ontbreken, dan wel schade vertonen of kapot zijn, dienen deze bekend gemaakt te worden bij aankomst in het vakantieverblijf.

2. Indien schade en/of het ontbreken van zaken niet gemeld is, kan de verhuurde de huurder verantwoordelijk houden voor het toebrengen van de schade. Hiertoe zal de borg ingehouden kunnen worden en kan de huurder tevens aansprakelijk gesteld worden.

3. De huurder zal het gehuurde netjes en schoon bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of het verlies van de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode. Als de kosten de waarborgsom overschrijden, dan is de huurder verplicht het verschil bij te betalen.

Artikel 10: Aankomst en vertrek

1. De huurder kan het verblijf op de overeengekomen dag van aankomst na 16.00 uur betrekken. De sleutel wordt aan de huurder overhandigd nadat de complete betaling inclusief borg is voldaan en de huurder zich akkoord heeft verklaard met de algemene huurvoorwaarden.

2. De huurder dient het verblijf op de overeengekomen dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. De huurder dient voor vertrek het bedlinnen, de handdoeken en keukendoeken te verzamelen in de hal. De huurder dient er voor te zorgen dat de vaatwasser leeg is, dat alle vaat schoon is en op de oorspronkelijke plaats is opgeruimd en dat de oven en de barbecue schoon worden achtergelaten De huurder dient voor vertrek alle afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

Artikel 11: Algemene bepalingen

1. Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij aanvang van de huurtermijn met de verhuurder worden opgenomen, om zo de verhuurder in staat te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Bij defecten van sauna of whirlpool wordt een maximale restitutie van de huurprijs van 10,00 Euro per dag vergoed.

2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

3. De verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

Artikel 12: Geschillen

1. In geval van eventuele geschillen die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV, teneinde tot een minnelijke schikking te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen.

2. Wanneer op de bemiddeling van de plaatselijke VVV geen prijs wordt gesteld door één van de partijen of anderszins de medewerking van de plaatselijke VVV niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan een bevoegd kantonrechter.